سازمانی آموزش ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با هدف ترویج تعلیم و تربیت اسلامی بر پایه روش های نوین.
جامعه تعلیمات اسلامی در سال 1324 در تهران به کوشش مرحوم عباسعلی سبزواری ملقب به اسلامی ،
از روحانیون و خطبای مبرز تهران تاسیس شد.
جامعه تعلیمات اسلامی در حال حاضر در سه مقطع دبستان ، راهنمایی و دبیرستان در تهران و شهرستان های
مختلف کشور فعالیت داشته و به آموزش و پرورش دانش آموزان می پردازد.


سایت جامعه تعلیمات اسلامی