روزنگار مقطع پیش دبستان 2 در تاریخ 1394/10/26
بحث و گفتگو در مورد دعا کردن و اینکه دعا چیست ؟
تمرین شعر اصول دین
قرآن ، مرور اذان و نماز
علوم ، تفاوت حیواناتی که در مزرعه و جنگل زندگی میکنند .
کاردستی ، کلاژ گل