نامنام خانوادگیسمتسابقهدوره های گذرانده شدهتصویر
افسانه حسینی اسفهلان مدیر مسئول 23 سال کارشناسی علوم تربیتی ، 30 ساعت مدیریت مراکز پیش دبستانی، 20 ساعت کارگاه آموزشی مدیران مهدهای کودک ، 102 ساعت دوره ی آموزشی ویژه ی مدیران ، 8 ساعت کارگاه آموزشی خلاقیت در کودکان ، 76 ساعت دوره ی آموزشی مدیران مهدهای کودک ، 38 ساعت بهداشت اصناف
سیده سعیده احدزاده معاون اجرایی 3 سال کارشناسی مدیریت دولتی ، 116 ساعت دوره ی آموزش ارتقاءدانش و مهارت مربیان مرحله اول ، 70 ساعت دوره ی تکمیلی آموزشی ارتقاء دانش و مهارت مربیان مهدهای کودک ، کارگاه بازی های گروهی و نقش آن در سلامت روان اطفال ، کارگاه بیماری های شایع در مهدهای کودک ، 100 ساعت دوره ی آموزش عمومی کمک های اولیه و فوریت های پزشکی ، 130 ساعت دوره ی اموزش کامپوتر مهارت ICDL1,ICDL2 ، دوره ی بهداشت اصناف
سودابه حسینی معاون آموزشی ، پرورشی 16 سال کاردانی راهنمای آموزشی ، دوره های ضمن خدمت تربیت معلم
یسری زعفرانی مربی پیش دبستان 2 1 سال کارشناسی ارشد ادبیات عرب - 116 ساعت دوره ی آموزش ارتقاء دانش و مهارت مربیان ( مرحله اول ) - 38 ساعت دوره ی بهداشت اصناف - 5 ساعت روانشناسی کودک
معصومه جلالی مقدم مربی پیش دبستان 1 8 سال دانشجوی پیش دبستانی ، 116 ساعت دوره ی آموزش ارتقاءدانش و مهارت مربیان مرحله اول ، 70 ساعت دوره ی تکمیلی آموزشی ارتقاء دانش و مهارت مربیان مهدهای کودک ،30 ساعت دوره ی آموزش اصلاح و تغییر رفتار کودک ، 32 ساعت کارگاه آموزشی کودکیاری ، 30 ساعت دوره ی آموزشی آموزش و پرورش در مراکز پیش دبستانی ، دیپلم مربیگری ژیمناستیک پایه ، دوره ی یک روزه بهداشت دهان و دندان ، 38 ساعت دوره ی بهداشت اصناف
نسرین سلیمی مربی نوباوه 10 سال دیپلم علوم تجربی ، 116 ساعت دوره ی آموزش ارتقاءدانش و مهارت مربیان مرحله اول ، 70 ساعت دوره ی تکمیلی آموزشی ارتقاء دانش و مهارت مربیان مهدهای کودک ، 40 ساعت کارگاه آموزشی مربیان مهدهای کودک ، 20 ساعت کارگاه آموزشی تربیت مربی مهدهای کودک ، دوره ی بهداشت اصناف
نعیمه جدی مربی نوپا 7 سال دیپلم ادبیات و علوم انسانی ، 116 ساعت دوره ی آموزش ارتقاءدانش و مهارت مربیان مرحله اول ، 70 ساعت دوره ی تکمیلی آموزشی ارتقاء دانش و مهارت مربیان مهدهای کودک ، دوره ی بهداشت اصناف
زهرا ظهوری مربی قرآن 1 سال داننشجوی علوم تربیتی ، 120 ساعت مربیگری پیش دبستانی مکتب القرآن
رضوان حاجی ها مشاور 5 سال کارشناسی روانشناسی ، 140 ساعت دوره ی آموزشی ویژه مدیران مرحله مقدماتی و تکمیلی ، کارگاه بهداشت روان کودکان ، کارگاه بهداشت محیط مهدهای کودک و ایمنی در فضاهای بازی ، کارگاه آموزشی تغذیه ی کودکان ، 38 ساعت دوره ی بهداشت اصناف
رضوان حاجی ها مشاور 5 سال کارشناسی روانشناسی ، 140 ساعت دوره ی آموزشی ویژه مدیران مرحله مقدماتی و تکمیلی ، کارگاه بهداشت روان کودکان ، کارگاه بهداشت محیط مهدهای کودک و ایمنی در فضاهای بازی ، کارگاه آموزشی تغذیه ی کودکان ، 38 ساعت دوره ی بهداشت اصناف
      
12